Privacy Verklaring

Praktijk Respons, gevestigd aan Over de Vesten 1, 3116 AD te Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50523864, hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Praktijk Respons met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Respons persoonsgegevens verwerkt: 
(potentiële) cliënten;
– bezoekers aan de praktijk van Praktijk Respons; 
– bezoekers van de website van Praktijk; 
– alle overige personen die met Praktijk Respons contact opnemen of van wie Praktijk Respons persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
Praktijk Respons verwerkt persoonsgegevens die:
een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een gesprek), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Respons zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;  door toepassingen van e-health via Telepsy.

Doeleinden verwerking 
Praktijk Respons verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
– het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd of in het belang van de behandeling worden toegestuurd na overleg met en toestemming van betrokkene; 
– het verbeteren van de praktijkwebsite Praktijk Respons.

Rechtsgrond
Praktijk Respons verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
– uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
– een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
– een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Praktijk Respons kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Respons persoonsgegevens verwerken. Praktijk Respons sluit met verwerkers een verwerkerovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Praktijk Respons deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Respons deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER 
Praktijk Respons geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Respons ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Praktijk Respons bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Respons hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
– (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 
– bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Praktijk Respons gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen privacystatement
Praktijk Respons kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Respons gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Praktijk Respons te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Respons door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkrespons.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Respons persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen uw behandelaar via  info@praktijkrespons.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Over de Vesten 1
3116 AD Schiedam

info@praktijkrespons.nl

Eva Buitenhuis:
buitenhuis@praktijkrespons.nl,
06 445 38 320

Meike van ‘t Hof:
vanthof@praktijkrespons.nl,
06 412 77 440

Algemene voorwaarden - Privacyverklaring - BTW nr: 129427093B01 - KvK nr: 24380684